Alyansa ng mga Grupong Haligi ng Agham at Teknolohiya para sa Mamamayan (AGHAM), represented by its President, Angelo B. Palmones Vs. Japan Tobacco International (Philippines), Inc., et al.

G.R. No. 235771. June 15, 2021 [Date Uploaded: 9/24/2021]