Philippine Statistics Authority (formerly National Statistics Office) and Philippine Statistics Authority – Legazpi City Vs. Clarilyn Ferolino

G.R. No. 238021. June 14, 2021 [Date Uploaded: 02/23/2022]