G.R. No. 216930/G.R. No. 217451/G.R. No. 217752/G.R. No. 218045/G.R. No. 218098/G.R. No. 218123/G.R. No. 218465. March 5, 2019

Hiwalay na Opinyong Pagsang-Ayon: Justice Marvic M.V.F. Leonen